BASES CICLE EMERGENTS AL PALAU


OBJECTIUS DE LA CONVOCATÒRIA

a) Promoure la música de les bandes i solistes independents de la ciutat a través de diferents mitjans. La present proposta té com a objecte principal la difusió d’unes bases de convocatòria en les quals s’ establisquen uns requisits i criteris d’objectivitat per a l’absolut control i transparència de tot el procés.

b) Crear un cicle concorde a les necessitats de les bandes i solistes de la ciutat, centrat en les instal·lacions del Palau de la Música. 

c) Difondre la música dels grups i solistes de la ciutat de València a través de diferents canals de difusió.

d) Promoure al propi Palau de la Música una xerrada temàtica relacionada amb el cicle. 

e) Entre els objectius es proposa la creació d’un cicle de bandes de caràcter anual en la qual puguen participar els grups de la ciutat de València i la seua àrea metropolitana.

f) Els 8 concerts es desenvoluparan entre febrer i juny de 2019. Cada concert abastarà a dos dels 16 grups triats, que ho seran mitjançant sorteig al programa Territori Sonor de la Ràdio Pública Autonòmica. 

g) A cada músic se li remunerarà amb 125 euros bruts i se li donarà d’alta en Règim d’Artistes. El preu serà de 7 euros IVA inclòs, sent el Palau de la Música el beneficiari d’aquesta taquilla.

h) Serà el Palau de la Música qui pose a la disposició dels grups o projectes, sense cap cost, tots els equips tècnics de so i il·luminació, així com el personal tècnic encarregat de sonorització i il·luminació dels mateixos, personal de taquilla i de producció. 

i) El comitè de selecció estarà format per sis periodistes especialitzats i seran els següents: 

Irene Herreras: Integrant de l’equip del programa Territori sonor, i col·laboradora de la publicació musical, digital i impresa Beat València.

Mireia Pérez: Presentadora del programa musical de A Punt Televisió, L’Estudi, actriu i integrant del grup Sokolov.

Mariano López: Periodista musical, Integrant del Equipo del programa Territori Sonor, col·laborador en diverses publicacions musicals i escriptor.

Javier Pérez: Periodista musical, i locutor en Radio Klara del programa Club de amigos del crimen.

Raúl Tamarit: Durant 25 anys va fer ràdio, o bé programes especialitzats, o en format magazine. A més de col·laborador habitual en publicacions com NEO(Llevant – EMV), Zona LP (Les Províncies), On therocks, Ruta 66, Efe Ema, Beat València… Actualment compagina les labors de composició del seu grup Els Radiadors, amb els qui a editat tres àlbums i dos Eps en vuit anys, amb el pub George Best Club, sent un dels socis, la gerència dels locals d’assaig Hui Toca i la discogràfica Bonavena Música. Sempre la música a prop. 

María Carbonell: Redactora i fotògrafa a Alquimia Sonora, on dóna suport a l’escena musical valenciana desde fa huit anys. Col.laboradora a diverses publicacions com Los Ojos de Hipatia, Buensalvaje y el Asombrario. Directora de la promotora Pita Sound Prom, en actitu desde fa sis anys. 

j) La inscripció començarà el 12 de gener de 2019 a les 09 hores, i finalitzarà el 19 de gener de 2019 a les 22 hores.

k) El llistat dels grups triats es farà públic el 25 de gener, durant el programa Territori Sonor, d’À Punt Ràdio, i en nota oficial emesa pel Palau de la Música al dia següent. El 28 de gener, al mateix programa, es sortejaran les dates i una representació dels grups podran estar presents en el mateix.

l) El comitè de selecció triarà un total de dos grups o projectes per estil. Els diferents estils podran consultar-se en l’apartat dels requisits. Solament en el cas que aquest comitè de selecció, per motius de qualitat o absència de propostes decidirà deixar desert un d’aquests estils, qualsevol dels altres podria veure’s ampliat. 

m) El comitè de selecció, en consens amb la coordinació i organització d’aquest cicle, acorden utilitzar el següent sistema proporcional per a triar als setze grups o projectes que finalment seran seleccionats. REQUISITS

– Tots els participants hauran de ser majors d’edat. 

– No es tindrà en compte l’antiguitat de la banda.

– Solament es tindran en compte les propostes amb temes propis. 

– No podran presentar-se bandes o projectes amb quatre o més discos editats, independentment que siguen professionals o autogestionats, així com tampoc bandes fundades amb posterioritat a la data de publicació d’aquestes bases. Els Eps no es contabilitzen com a discs. Tampoc podran presentar-se els grups seleccionats a la primera edició, inclosos aquells que finalment no pogueren participar, malgrat estar seleccionats.

-La inscripció podrà realitzar-se entre el 12 de gener de 2019 i el 19 de gener de 2019 a les 22 hores. 

– Podran inscriure’s aquells grups els components dels quals, la meitat estiguen empadronats en la ciutat de València o la seua àrea metropolitana: Horta Nord, Horta Sud i València capital.

– Serà necessari aportar nom, cognoms i DNI de tots els integrants de la banda o projecte musical, i no podrà afegir-se cap nom amb posterioritat a haver-se inscrit. També serà necessari certificat d’empadronament escanejat de cadascun dels membres que es registren. Si els components són impars, tindran que estar empadronats almenys la meitat més un.

– La inscripció es realitzarà a través de la secció “Inscripció” integrada dins de la pàgina web oficial del cicle https://emergentsalpalau.es  on constarà nom oficial del projecte, llengua en la qual s’expressa, components amb nom complet i DNI, foto promocional a baixa resolució i un link en Bancamp.com on consten dues cançons completes que avaluarà el comitè de selecció. Cada banda o projecte haurà de triar un dels estils següents en formalitzar la seua inscripció: 

Pop
Folk
Blues- Rhythtmn&Blues- Soul
Jazz- Fusió- Mestissatge
Música d’autor
Rock
Indie – Alternativa- Electrònica
Surf / Garage-Punk– Cada grup o projecte rebrà un mail de validació confirmant que compleix els requisits d’inscripció, i a partir d’ací, serà el comitè de selecció l’encarregat de triar els participants.

 – Tots els integrants de les bandes o projectes triats seran donats d’alta en les hores de l’actuació el dia assignat. No podran desenvolupar l’actuació si no se’ls ha donat d’alta. L’alta serà a càrrec del Palau de la Música. 

– Les bandes podran expressar-se en qualsevol de les llengües que prèviament hagen triat.

– No podran presentar-se aquelles bandes o projectes que hagen tingut o mantinguen contracte professional amb segells discogràfics o oficines de management professionals. No seran impediment aquells contractes amb segells dedicats a l’autoedició i a l’autogestió.


BASES CICLO EMERGENTS AL PALAU

OBJETIVOS DE LA CONVOCATORIA

a) Promover la música de las bandas y solistas independientes de la ciudad a través de diferentes medios. La presente propuesta tiene como objeto principal la difusión de unas bases de convocatoria en las que se establezcan unos requisitos y criterios de objetividad para el absoluto control y transparencia de todo el proceso.

b) Crear un ciclo acorde a las necesidades de las bandas y solistas de la ciudad, centrado en las instalaciones del Palau de la Música.

c) Difundir la música de los grupos y solistas de la ciudad de Valencia a través de diferentes canales de difusión.

d) Promover en el propio Palau de la Música una charla temática relacionada con el ciclo.

e) Entre los objetivos se propone la creación de un ciclo de bandas de carácter anual en la que puedan participar los grupos de la ciudad de Valencia y su área metropolitana.

f) Los ocho conciertos se desarrollarán entre febrero y junio de 2019. Cada concierto abarcará a dos de los dieciséis grupos elegidos, y será mediante sorteo en el programa Territori Sonor de la radio pública automómica valenciana À Punt Ràdio.

g) A cada músico se le remunerará con 125 euros brutos y se le dará de alta en Régimen de Artistas. El precio será de 7 euros IVA incluido, siendo el Palau de la Música el beneficiario de dicha taquilla.    

h) Será el Palau de la Música quien ponga a disposición de los grupos o proyectos, sin coste alguno, todos los equipos técnicos de sonido e iluminación, así como el personal técnico encargado de sonorización e iluminación de los mismos, personal de taquilla y de producción.

i) El comité de selección estará formado por seis periodistas especializados y serán los siguientes:

Irene Herreras: Integrante del Equipo del programa Territori sonor, y colaboradora de la publicación musical, digital e impresa Beat València.

Mireia Pérez: Presentadora del programa musical de A Punt Televisión, L’Estudi, actriz e integrante del grupo Sokolov.

Mariano López: Periodista musical y escritor, Integrante del Equipo del programa Territori Sonor, así como colaborador en diversas publicaciones musicales.

Javier Pérez: Periodista musical, y responsable en Radio Klara del programa Club de amigos del crimen.

Raúl Tamarit: Durante 25 años hizo radio, o bien programas especializados, o en formato magazine. Además de colaborador habitual en publicaciones como NEO (Levante – EMV), Zona LP (Las Provincias), On the rocks, Ruta 66, Efe Eme, Beat Valencia…  Actualmente compagina las labores de composición de su grupo Los Radiadores, con quienes a editado tres álbumes y dos Eps en ocho años, con el pub George Best Club, siendo uno de los socios,  la gerencia de los locales de ensayo Hui Toca y la discográfica Bonavena Música.  Siempre la música cerca.  

María Carbonell: Redactora y fotógrafa en Alquimia Sonora, desde donde da soporte a la escena musical valenciana desde hace ochos años. Colaboradora de diversas publicaciones como Los Ojos de Hipatia, Buen Salvaje y el Asombrario. Es directora de la promotora Pita Sound Prom, en activo desde hace seis años. 

j) La inscripción comenzará el 12 de enero 2019 a las 09h y finalizará el 19 de enero de 2019 a las 22h, con las especificaciones que se encuentran en el apartado de los requisitos.

k) Los grupos elegidos se harán públicos el 25 de enero durante el programa Territori Sonor de À Punt Ràdio y en nota de prensa oficial emitida por el Palau de la Música al día siguiente. El 28 de enero, en el mismo programa, se sortearán las fechas y los componentes de los grupos podrán estar presentes en dicho sorteo.

l) El comité de selección elegirá un total de dos grupos o proyectos por estilo. Los diferentes estilos podrán consultarse en el apartado siguiente. Solo en el caso de que este comité de selección, por motivos de calidad o ausencia de propuestas decidiera dejar desierto uno de estos estilos, cualquiera de los otros podría verse ampliado.

m) El comité de selección, en consenso con la coordinación y organización de este ciclo, acuerdan utilizar el siguiente sistema proporcional para elegir a los dieciséis grupos o proyectos que finalmente serán seleccionados.

REQUISITOS

– Todos los participantes tendrán que ser mayores de edad.

– No se tendrá en cuenta la antigüedad de la banda.

– Solo se tendrán en cuenta las propuestas con temas propios.

– No podrán presentarse bandas o proyectos con cuatro o más discos editados, independientemente de que sean profesionales o autogestionados, así como tampoco bandas fundadas con posterioridad a la fecha de publicación de estas bases. Los Eps no se contabilizan como discos. Tampoco podrán presentarse los grupos seleccionados en la primera edición, incluidos aquellos que finalmente no pudieron participar a pesar de estar seleccionados.

-La inscripción podrá realizarse entre el 12 de enero de 2019 y el 19 de enero de 2019 a las 22h.

– Podrán inscribirse aquellos grupos en los cuales la mitad de los componentes estén empadronados en la ciudad de Valencia o su área metropolitana: Horta Nord, Horta Sud y València capital.

– Será necesario aportar nombre, apellidos y DNI de todos los integrantes de la banda o proyecto musical, y no podrá añadirse ningún nombre con posterioridad a haberse inscrito. También será necesario certificado de empadronamiento escaneado de la mitad de los miembros que se registren. Si los componentes son impares, tendrán que estar empadronados al menos la mitad más uno.

– La inscripción se realizará a través de la sección “Inscripción” integrada dentro de la página web oficial del ciclo https://emergentsalpalau.es donde constará nombre oficial del proyecto, lengua en la que se expresa, componentes con nombre completo y DNI, foto promocional a baja resolución y un link en Bancamp.com donde consten dos canciones completas que evaluará el comité de selección. Cada banda o proyecto tendrá que elegir uno de los estilos siguientes cuando formalice su inscripción:

Pop

Folk

Blues- Rhythtmn&Blues- Soul

Jazz- Fusión- Mestizaje

Música de autor

Rock

Indie- Alternativa- Electrónica

Surf- Garage-Punk

– Cada grupo o proyecto recibirá un e-mail de validación confirmando que cumple los requisitos de inscripción, y a partir de ahí será el comité de selección el encargado de elegir a los participantes.

– Todos los integrantes de las bandas o proyectos elegidos serán dados de alta en la Seguridad Social en las horas de la actuación el día que se les asigne. El alta en la Seguridad Social correrá a cargo del Palau de la Música.

– Las bandas podrán expresarse en cualquiera de las lenguas que previamente hayan elegido.

– No podrán presentarse aquellas bandas o proyectos que hayan tenido o mantengan contrato profesional de sellos discográficos u oficinas de management profesionales. No serán impedimento aquellos contratos con sellos dedicados a la autoedición y a la autogestión.